Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

PRZEDSZKOLE W TRZEBOSZU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji przedszkoletrzebosz.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 10.05.2020 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Busza, adres e-mail: dyrektor@przedszkoletrzebosz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 545 66 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna 

  • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli :

- TRZEBOSZ: do budynku prowadzą 2 wejścia, bez schodów i wysokich progów, drzwi są wąskie, wejście frontowe zaopatrzone w dzwonek przy drzwiach;

- GOLINA WIELKA: placówka posiada 4 wejścia do budynku: jedno bez schodów i wysokich progów oraz 3 ze schodami. Jedno wejście zaopatrzone jest w poręcz.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

- TRZEBOSZ: budynek jest zabytkiem, jest piętrowy bez wind, na klatce schodowej  posiada poręcze; sekretariat mieści się na piętrze - brak windy;

- GOLINA WIELKA : przedszkole mieści się na parterze, między pomieszczeniami nie ma progów i uskoków;

  • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

- TRZEBOSZ / GOLINA WIELKA: budynki nie posiadają platform, pochylni ani innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

  • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

- TRZEBOSZ: budynek nie posiada parkingu, możliwy jest wjazd na teren placu przedszkolnego bramą wjazdową;

- GOLINA WIELKA: placówka ma wspólny parking z mieszkańcami budynku, nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych;

  • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

- TRZEBOSZ / GOLINA WIELKA: nie ma zakazu wstępowania na teren placówki z psem asystującym;

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

- TRZEBOSZ / GOLINA WIELKA: nie ma możliwości ze skorzystania z tłumacza języka migowego w obu oddziałach.

 

Na stronie internetowej przedszkola są zamieszczone zdjęcia oddziału w Trzeboszu i oddziału w Golinie Wielkiej. W budynkach umieszczone są informacje na temat rozmieszczenia pomieszczeń.

Data dodania: 2021-06-22 19:00:37
Data edycji: 2023-11-03 17:33:26
Ilość wyświetleń: 1363
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej