Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

STATUT PRZEDSZKOLA

 

 

S t a t u t

P r z e d s z k o l a

w

T r z e b o s z u

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

1. Przedszkole w Trzeboszu zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Baza przedszkola znajduje się w Trzeboszu z oddziałem w terenie w Golinie Wielkiej.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Bojanowo. Z siedzibą Rynek 12, 63 – 940 Bojanowo. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

4. Przedszkole używa ustalonej nazwy w pełnym brzmieniu w pieczęciach:

 

Przedszkole w Trzeboszu

Trzebosz 12

63-940 Bojanowo

NIP : 699171962

REGON : 411566812

1. Dane kontaktowe :

2. Tel/fax . 65 545 66 97 e-mail: dyrektor@przedszkoletrzebosz.pl

 

§ 2

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:

- Gminę Bojanowo,

- Rodziców w formie opłat za świadczenie usług przedszkolnych.

Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala Rada Miasta Bojanowa.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. Zasady i kryteria rekrutacji określają odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu rozwoju i wczesnej edukacji dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

 2. budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre i co złe,

 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym łagodnego znoszenia stresów i porażek,

 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi,

 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej, zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym

  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 8. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 9. kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postaw patriotycznych,

 10. zapewnienie wychowankom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

3. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w tym:

 1. prowadzenie zajęć i zabaw w języku polskim,

 2. prowadzenie zajęć i zabaw w języku obcym,

 3. przybliżanie kultury regionalnej i narodowej,

 4. rozbudzanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny.

4. Placówka zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej poprzez:

 1. zatrudnianie kadry zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. zatrudnianie specjalistów zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola,

 3. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

 4. rozpoznawanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

 5. objęcie wychowanków pomocą psychologiczną i logopedyczną według potrzeb,

 6. wprowadzanie działań innowacyjnych i eksperymentalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą poprzez :

 1. pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

 2. informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

 3. organizowanie spotkań indywidualnych rodziców z nauczycielami i specjalistami,

 4. możliwość brania udziału w wykładach, warsztatach i zajęciach otwartych,

 5. zapewnienie rodzicom przekazywania rzetelnej informacji o postępach dziecka,

 6. wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 7. możliwość konsultacji w sprawach realizacji treści programowych.

6. Działania wychowawcze i edukacyjne koncentrują się w szczególności na:

 1. zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym, zdrowym środowisku,

 2. uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

 3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

 4. rozwijanie wrażliwości moralnej,

 5. kształtowanie umiejętności obserwacji poprzez spacery, wycieczki poza teren przedszkola oraz wycieczki autokarowe poza miejscowość, w której mieści się oddział przedszkolny, ułatwianiu i rozumieniu zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

 6. rozbudzeniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć,

 7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

 8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

7. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

 1. nauczyciele zapewniają dzieciom pełną opiekę i bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci w placówce i podczas zajęć organizowanych przez nią poza jej terenem,

 2. szczegółowe zasady organizowania turystyki i krajoznawstwa w przedszkolu określa stosowny regulamin wycieczek,

 3. zasady pobytu dzieci na placu zabaw określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola,

 4. odpowiedzialność nauczycieli za wychowanków rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od rodziców/prawnych opiekunów, a kończy w momencie przekazania go pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów lub innej osoby dorosłej, upoważnionej przez rodziców na piśmie lub telefonicznie,

 5. nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w poszczególnych oddziałach, w godzinach ich otwarcia i ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakość opieki nad dziećmi oraz za ich bezpieczeństwo,

 6. po zrealizowaniu dziennej liczby godzin pracy, nauczyciel przekazuje dzieci pod opiekę innego nauczyciela,

 7. organizując wyjścia dzieci poza placówkę, nauczyciele postępują zgodnie z regulaminem wycieczek,

 8. w sytuacjach, gdy przedszkole organizuje zajęcia lub imprezy z udziałem rodziców opiekę nad wychowankami sprawują rodzice/prawni opiekunowie,

 9. w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określone przez sąd rodzinny kontakty z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu, zachowując bezstronność w sprawie.

 10. w przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, jedynie wynikające z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

 11. w przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

 

§ 2

 

1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia z religii.

2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.

3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.

4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu lub za przedłużeniem przez organ prowadzący.

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

3. Zadania Dyrektora są następujące:

 1. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Oddziałowym Radom Rodziców,

 2. prowadzenie obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli przedszkola,

 3. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców /prawnych opiekunów,

 4. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 5. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał oraz uchwał Oddziałowych Rad Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

 6. wstrzymanie uchwał Oddziałowych Rad Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,

 7. dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 8. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 9. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 10. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 11. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z regulaminem pracy,

 12. podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

 13. dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

  - zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu dziecka i innych wychowanków oraz nie podjęcia przez rodziców w porozumieniu z przedszkolem działań w celu wyeliminowania lub zminimalizowania niepożądanych zachowań dziecka,

  - nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu,

  - braku odpłatności za przedszkole w uzgodnieniu z miastem Bojanowo,

 14. powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której mieszka dziecko 6 letnie o spełnianiu przez nie, w przedszkolu rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego,

 15. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,

 16. stwarzanie wychowankom optymalnych warunków do rozwoju,

 17. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 18. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 19. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

 20. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 21. w przypadku stwierdzenia przez sprawujących nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opracowuje, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przedszkolny program i harmonogram poprawy efektywności nauczania lub wychowania,

 22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

 23. na wniosek nauczyciela dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wpisując go w zestaw programów.

4. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydaje dokumenty zgodne z posiadaną dokumentacją przedszkola.

5. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

6. Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji.

7. Podczas nieobecności dyrektora w placówce zastępuje go społeczny zastępca.

 

§ 2

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor placówki.

4. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje z działalności przedszkola.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogiczne należy w szczególności:

  1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

  2. przygotowanie projektu Statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,

  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów własnych,

  4. uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej i regulaminów wewnętrznych,

  5. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  6. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. projekt planu finansowego,

  2. wnioski dyrektora o nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla nauczycieli,

  3. organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

  4. propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,

  5. w przypadku przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

8. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzeń rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

11. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane.

 

§ 3

1. Oddziałowe Rady Rodziców są organem społecznym przedszkola.

2. Oddziałowe Rady Rodziców funkcjonują we wszystkich oddziałach Przedszkola w Trzeboszu w  oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem. Każda Oddziałowa Rada Rodziców w poszczególnych budynkach wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika. Zebrania są protokółowane.

3. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola.

4. W celu wspierania statutowej działalności placówek Oddziałowe Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Oddziałowych Rad Rodziców określają Regulaminy ich działalności w poszczególnych budynkach przynależnych do przedszkola.

5. Oddziałowe Rady Rodziców uczestniczą w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola, a w szczególności:

  1. wyrażają opinie na temat pracy przedszkola,

  2. wyrażają opinię na temat pracy nauczyciela przy ubieganiu się o awans zawodowy,

  3. uczestniczą w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola,

  4. może występować do Rady Pedagogicznej w sprawie podejmowania uchwał o wprowadzeniu innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

6. Do kompetencji Oddziałowych Rad Rodziców należy:

  1. w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu - opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,

  2. w rozwiązywaniu problemów Oddziałowe Rady Rodziców współdziałają z organizacjami samorządu terytorialnego, zwłaszcza z Komisją Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Bojanowie,

  3. wybory przeprowadza się na pierwszych zebraniach rodziców w poszczególnych budynkach oddziałów przedszkolnych.

   § 41. Sposób rozwiązywania sporów między organami:

 1. spory wynikłe pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są wyłącznie na terenie placówki w drodze negocjacji i dochodzenia do kompromisu stron biorących udział w sporze,

 2. przebieg spotkania jest protokołowany,

 3. na zaproszenie zainteresowanych stron może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego,

 4. protokół sporządza przedstawiciel organu, który nie uczestniczy w sporze.

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

3. Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

4. W przedszkolu mogą działać stowarzyszenia, wolontariat i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 1

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

4. Podstawą tworzenia oddziałów są potrzeby środowiska, które wynikają z:

 1. liczby dzieci najstarszego rocznika przedszkolnego, które mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego,

 2. liczby dzieci, które mają ukończone dwa i pół roku przed dniem 1 września roku szkolnego, w którym zostały zapisane do placówki, w przypadku gdy są wolne miejsca.

5. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym.

7. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

8. Dzieci ze wszystkich oddziałów mają możliwość korzystania z ogródków z terenami zielonymi z urządzeniami dostosowanymi do dzieci w wieku przedszkolnym.

9. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku i zainteresowań oraz potrzeb ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

10. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane (oprócz dzieci dojeżdżających autobusami szkolnymi) przez rodziców (opiekunów prawnych) i upoważnione przez nich osoby dorosłe.

11. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bez względu na to, czy jest to rodzic czy osoba upoważniona do odbioru dziecka.

12. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).
13. Dzieciom objętym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do placówki, organizuje się nauczanie indywidualne według wskazań w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania. Dyrektor w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w życiu przedszkola.
14. Przedszkole zapewnia dzieciom czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
15. Czas przeznacza się na:

 1. zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania przedszkolnego,

 2. dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy swobodne),

 3. pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

16. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, zajęcia logopedyczne i nauka religii. Organizację zajęć ustala dyrektor placówki.

17. W Przedszkolu w Trzeboszu udzielana jest pomoc dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W takim przypadku koordynatorem udzielanej pomocy jest wychowawca. We współpracy z innymi specjalistami (wskazanymi w orzeczeniu) dokonuje WOFU oraz sporządza IPET w ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia. Jeżeli zaistnieje potrzeba dziecko z orzeczeniem uczęszcza na zajęcia rewalidacyjne. Praca zespołu specjalistów jest modyfikowana i podlega ewaluacji.

18. Na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

19. Zajęcia te prowadzone są we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, przedszkolami oraz organizacjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

20. Objęcie dziecka zajęciami w ramach wczesnego wspomagania wymaga zgody rodziców.

21. Wychowawca na podstawie obserwacji lub diagnoz dzieci może wytypować wychowanków do pracy ze specjalistą – terapeutą pedagogicznym, który organizuje przedszkolakom zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Obywają się one indywidualnie lub w mniejszych grupach.

22. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wyznaczając nauczyciela z wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z dzieckiem (w przedszkolu lub w domu rodzinnym dziecka):

  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankowi nauczyciele prowadzący z nimi zajęcia oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni,

  2. w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć indywidualnych rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych.

    

§ 2

1. Przedszkole w Trzeboszu mieści się w dwóch placówkach:

ODDZIAŁ W TRZEBOSZU:

 1. czas pracy oddziału od 7.30 do 15.00, od 8.00 do 13.00, od 7.30 do 13.00 lub 15.00 - dzieci dojeżdżające,

 2. uczęszczają do 2 grup dzieci od 3 do 6 lat,

 3. zatrudnione są tam :

 1. dwie nauczycielki,

 2. zakres obowiązków intendenta znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:

 • codzienne zaopatrywanie przedszkola w żywność,

 • układanie jadłospisów z kucharką przedszkolną,

 • zastępowanie pozostałych pracowników według potrzeb,

 • systematyczne prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

 • dbanie o czystość magazynów i urządzeń chłodniczych,

 • mową, ubiorem i zachowaniem bycie przykładem dla dzieci,

 • uczestniczenie w naradach roboczych,

 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej i materialnej za prowadzenie księgowania i gospodarowania przychodami i rozchodami finansowymi i materiałowymi w zakresie żywienia, zaopatrywania przedszkola w środki trwałe i nietrwałe,

 • współpracowanie z księgowością mieszczącą się w Szkole Podstawowej w Bojanowie,

 • wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola oraz zaleceń i przepisów SANEPID-u,

 1. kucharka, która ma w obowiązkach:

 • codzienne sporządzanie posiłków – śniadania, obiadu oraz podwieczorku,

 • prawidłowa gospodarka powierzonymi produktami spożywczymi oraz powierzonym majątkiem będącym na wyposażeniu przedszkola,

 • dbanie o czystość pomieszczeń kuchni i zmywalni, mały korytarz, kotłownia, biuro,

 • wydawanie posiłków,

 • codzienne wykonywanie próbek żywnościowych z opisem,

 • dbać o zmianę odzieży ochronnej do sprzątania i wydawania posiłku,

 • dokładne wyparzanie naczyń,

 • zastępowanie w razie konieczności innych pracowników obsługowych,

 • mową, ubiorem i zachowaniem służyć przykładem dzieciom,

 • uczestniczenie w naradach roboczych.

 

 1. pomoc kucharki, która ma w obowiązkach:

 • codzienna pomoc w sporządzaniu i podawaniu posiłków,

 • codzienne dbanie o czystość pomieszczeń przedszkola: klatki schodowej, górnej sali, łazienki i sali dolnej, szatnia,

 • prawidłowa gospodarka powierzonym majątkiem będącym na wyposażeniu przedszkola oraz powierzonymi produktami żywnościowymi,

 • dbanie o zmianę odzieży ochronnej do sprzątania i wydawania posiłków,

 • dokładne wyparzanie naczyń,

 • zastępowanie kucharki według potrzeb,

 • mową, ubiorem i zachowaniem służyć przykładem dla dzieci,

 • uczestniczenie w razie potrzeby w naradach roboczych z dyrektorem przedszkola,

 1. zakres obowiązków pomocy nauczyciela znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:

 • opieka nad dziećmi w sali zabaw, posiłków, w łazience,

 • opieka w czasie wycieczek, spacerów, pobytu na placu zabaw,

 • pomoc w czynnościach samoobsługowych,

 • pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na spacer,

 • udział w zabawach, zajęciach i uroczystościach dla dzieci,

 • pomoc we wszystkich sytuacjach tego wymagających np. w sytuacji prowadzenia zajęć lub pracy indywidualnej, nadzorowanie czynności pozostałych dzieci,

 • wydawanie i rozdawanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, składanie brudnych naczyń w odpowiednie miejsce,

 • uczestniczenie w wycieczkach i zajęciach w ogrodzie przedszkolnym w charakterze opiekuna,

 • współpracowanie z pozostałymi pracownikami przedszkola i zastępowanie ich w razie potrzeby,

  f) woźny/palacz, który ma w obowiązkach:

- palenie w piecu c.o. w Przedszkolu w Trzeboszu,

- dokonywanie bieżącej konserwacji pieca c.o.,

- utrzymywanie stałej i odpowiedniej do warunków atmosferycznych temperatur

w pomieszczeniach,

- wykonywanie poleceń służbowych Dyrektora Przedszkola,

- zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania pracy innej osobie bez zgody

zleceniodawcy,

- koszenie trawy,

-utrzymanie czystości wokół placówki,

- dokonywanie drobnych napraw.

4) W okresie wakacyjnym pracownicy obsługowi odpowiadają za posprzątanie budynków przedszkola; natomiast nauczyciele przygotowują sale zajęć na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

ODDZIAŁ W GOLINIE WIELKIEJ

1. Czas pracy oddziału od 7.00 do 16.00, od 8.00 do 13.00, od 7.30 do 13.30 (dzieci dojeżdżające),

2. Uczęszczają do 3 grup dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

3. Zatrudnione są tam :

 1. 4 nauczycielki,

 2. zakres obowiązków intendenta znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:

 • codzienne zaopatrywanie przedszkola w żywność,

 • układanie jadłospisów z kucharką przedszkolną,

 • systematyczne prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

 • zastępowanie pozostałych pracowników według potrzeb,

 • dbanie o czystość magazynów i urządzeń chłodniczych,

 • uczestniczenie w naradach roboczych,

 • ponoszenie odpowiedzialności finansowej i materialnej za prowadzenie księgowania i gospodarowania przychodami i rozchodami finansowymi i materiałowymi w zakresie żywienia, zaopatrywania przedszkola w środki trwałe i nietrwałe,

 • współpracowanie z księgowością mieszczącą się w Szkole Podstawowej w Bojanowie,

 • wykonywanie innych obowiązków zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola oraz zaleceń i przepisów SANEPID-u,

 1. kucharka, która ma w obowiązkach:

 • codzienne sporządzanie posiłków – śniadania, obiadu oraz podwieczorku,

 • prawidłowa gospodarka powierzonymi produktami spożywczymi oraz powierzonym majątkiem będącym na wyposażeniu przedszkola

 • dbanie o czystość pomieszczeń kuchni i zmywalni,

 • wydawanie posiłków,

 • codzienne wykonywanie próbek żywnościowych z opisem,

 • dbać o zmianę odzieży ochronnej do sprzątania i wydawania posiłku,

 • dokładne wyparzanie naczyń,

 • przestrzeganie przepisów sanepidu,

 • zastępowanie w razie konieczności innych pracowników obsługowych,

 • mową, ubiorem i zachowaniem służyć przykładem dzieciom,

 • uczestniczenie w naradach roboczych.

 1. pomoc kucharki, która ma w obowiązkach:

 • codzienna pomoc w sporządzaniu i podawaniu posiłków,

 • codzienne dbanie o czystość pomieszczeń przedszkola: kuchni, zmywalni,

 • prawidłowa gospodarka powierzonym majątkiem będącym na wyposażeniu przedszkola oraz powierzonymi produktami żywnościowymi,

 • dbanie o zmianę odzieży ochronnej do sprzątania i wydawania posiłków,

 • dokładne wyparzanie naczyń,

 • zastępowanie kucharki według potrzeb,

 • mową, ubiorem i zachowaniem służyć przykładem dla dzieci,

 • uczestniczenie w razie potrzeby w naradach roboczych z dyrektorem przedszkola,

 1. woźna oddziałowa, która ma w obowiązkach:

  - codzienne sprzątanie sal, szatni, łazienek i ubikacji,

  - porządkowanie sal po skończonych zajęciach dydaktycznych, zabawie dzieci, posiłkach,

  - zachowanie porządku w łazienkach,

  - systematyczne ścieranie kurzu w sali,

  - w okresie zimowym i letnim – sprzątanie sali, mycie zabawek, klocków,

  - opieka nad dziećmi w sali zabaw, posiłków i łazience,

  - pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych,

  - pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na spacer,

  - pomoc we wszystkich sytuacjach tego wymagających np. w sytuacji prowadzenia zajęć lub pracy indywidualnej, nadzorowanie czynności pozostałych dzieci,

  - wydawanie i rozdawanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, składanie brudnych naczyń w miejsce do tego przeznaczone,

  - wykonywanie poleceń nauczyciela związanych z organizacją pracy z dziećmi i sprawowania nad nimi opieki,

  - nie udzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – to zadanie nauczyciela,

  - pomoc w dekorowaniu sali i w przygotowywaniu pomocy do zajęć,

  - przestrzeganie zaleceń SANEPID-u.

f) woźny/palacz,który ma w obowiązkach:

 • palenie w piecu c. o. w Trzeboszu,

- wykonywanie poleceń służbowych Dyrektora Przedszkola,

- zleceniobiorca nie może powierzyć wykonywania pracy innej osobie bez zgody

zleceniodawcy,

- koszenie trawy,

- utrzymanie czystości wokół placówki,

- dokonywanie drobnych napraw.

g) zakres obowiązków pomocy nauczyciela znajduje się w teczce akt osobowych i obejmuje w szczególności:

- opieka nad dziećmi w sali zabaw, podczas posiłków i w łazience,

- opieka w czasie spacerów, wycieczek, pobytu na placu zabaw,

- pomoc w czynnościach samoobsługowych,

- pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na spacer,

- udział w zabawach, zajęciach i uroczystościach dla dzieci,

- czytanie dzieciom literatury,

- pomoc we wszystkich sytuacjach tego wymagających np. w sytuacji prowadzenia zajęć lub pracy indywidualnej, nadzorowanie czynności pozostałych dzieci,

- wydawanie i rozdawanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, składanie brudnych naczyń w odpowiednie miejsce.

4. W okresie wakacyjnym pracownicy obsługowi odpowiadają za posprzątanie budynków przedszkola; natomiast nauczyciele przygotowują sale zajęć na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. 

 

5. Przedszkole w Trzeboszu jest przedszkolem publicznym i rekrutację dzieci prowadzi w oparciu o zasady rekrutacji ustalone wspólnie z organem prowadzącym.

 1. placówka prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci spełniające następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku : luty- na kolejny rok szkolny, maj- na okres wakacyjny.

7. Nad przebiegiem rekrutacji czuwa powołana przez Dyrektora Komisja Rekrutacyjna.

8. Przedszkole jest placówką nieferyjną.

 1. przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy,

 2. terminy przerw ustalane są przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej,

 3. przedszkole w okresie letnich wakacji zapewnia opiekę dzieciom, których oboje rodzice pracują, a w przypadku zbyt małej frekwencji grupy są łączone,

 4. przedszkole w okresie ferii zimowych oraz przerw świątecznych zapewnia dzieciom opiekę, których oboje rodzice pracują, a w przypadku zbyt małej frekwencji grupy są łączone,

 5. rodzice zobowiązani są zapewnić posiłki we własnym zakresie.

9. Odpłatność za świadczenia ustalone przez przedszkole oraz realizację zadań wykraczających poza podstawę programową, ustala organ prowadzący.

 1. rodzice wnoszą opłaty za koszty surowców użytych do przygotowania posiłków,

 2. placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci,

 3. w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ulega zwrotowi w następnym miesiącu,

 4. odliczeniu podlega każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu,

 5. rodzice dzieci zapisanych na okres wakacyjny, przerwy świąteczne i korzystających z wyżywienia są zobowiązani do pokrycia kosztów,

 6. rodzice/prawni opiekunowie wnoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu do 15 dnia każdego miesiąca, na konto bankowe danego oddziału po otrzymaniu informacji od intendentki o wysokości należnej kwoty za dany miesiąc.

10. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola w Trzeboszu:

 1. placówka sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna pod opiekę wychowawcy lub upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali/ogrodu przez rodzica/prawnego opiekuna lub inną upoważnioną osobę na piśmie,

 2. rodzice/osoby upoważnione mają obowiązek osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola,

 3. rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wprowadzić dziecko do placówki i przekazać je pracownikowi przedszkola, nie wchodząc do sali,

 4. w wyjątkowych sytuacjach dziecko może być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo na pisemny wniosek rodzica i za zgodą dyrektora,

 5. pisemne upoważnienie zawiera dane osoby uprawnionej do odbioru wychowanka,

 6. nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela, osoba ta nie jest w stanie zagwarantować mu należytej opieki bezpieczeństwa lub istnieje podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu,

 7. w przypadku, gdy dziecko nie jest odebrane z przedszkola, nauczyciel może podjąć czynności związane z przekazaniem dziecka pod opiekę policji,

 8. w przypadku późniejszego przyprowadzania dziecka do przedszkola rodzice /prawni opiekunowie mają obowiązek do godziny 8.00 powiadomić o tym przedszkole,

 9. nauczyciel może odmówić przyjęcia do grupy dziecka, u którego występują objawy chorobowe.

11. Dzieci, które dojeżdżają do Przedszkola w Trzeboszu, gmina zapewnia bezpłatny dowóz do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy:

1) organizacją opieki i bezpieczeństwem nad dziećmi dojeżdżającymi sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bojanowie,

2) dzieci dojeżdżające są odbierane przez opiekuna i doprowadzane do placówki,

3) po zajęciach dzieci są doprowadzane do autobusu,

4) rodzice/prawni opiekunowie dzieci dojeżdżających mają obowiązek przyprowadzać je na ustalony przystanek rano i odebrać po powrocie.

 

§ 3

1. Dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczną i Oddziałową Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy w następujących przypadkach:

 1. ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie mu lub innym dzieciom bezpieczeństwa i nie podjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu (np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany sytuacji,

 2. nie przestrzeganie przez rodziców postanowień Statutu,

 3. nie uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu mimo napomnień i interwencji.

2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust. 1 dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania:

  1. zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w zakresie korekcji zachowań dziecka,

  2. zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc,

  3. zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków,

  4. zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

§ 1

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego i wybranym programem. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność i respektuje jego prawa.

3.Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb placówki, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

  1. planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującą podstawa programową wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  2. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) celem opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka i przekazania tych informacji rodzicom (opiekunom prawnym),

  4. pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. W przedszkolu poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego.

  5. stosowania twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  6. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,

  7. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

  8. planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  9. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

  10. współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców /opiekunów prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. Celem wspierania osiągnięć i łagodzenia trudności na jakie dzieci natrafiają.

  11. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, również we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami),

  13. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki,

  14. zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączenia ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności.

  15. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm.:

   Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami organizuje nauczanie zdalne w przedszkolu. Może ono odbywać się wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość takich jak np.: gotowe materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych, komunikację poprzez pocztę elektroniczną, zamieszczanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola, media społecznościowe, komunikatory itp. Przy wyborze propozycji zadań należy wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne i techniczne dzieci. 

5. Nauczyciel nie ma obowiązku podawania dzieciom leków przyniesionych przez rodziców.

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami /prawnymi opiekunami w celu:

 1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

 2. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenie ich w działalność przedszkola.

7. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego i i przedstawia dyrektorowi przedszkola wniosek o dopuszczenie go do użytku.

8. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program.

9. Nauczyciele mogą złożyć wspólny wniosek.

10. Nauczyciel ma prawo przedstawienia własnego programu wychowania przedszkolnego, który opracował samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.

11. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony.

12. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku jeżeli:

  1. stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie wychowania przedszkolnego,

  2. posiada szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

  3. posiada treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

  4. zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

  5. zawiera metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

13. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego.

14. Opinia Rady Pedagogicznej w tej sprawie jest tylko opinią pomocniczą. Brak pozytywnej opinii nie musi stanowić przeszkody w dopuszczeniu programu.

15. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

16. Dyrektor zatrudnia nauczyciela logopedę.

 1. nauczyciel - logopeda zatrudniony w Przedszkolu w Trzeboszu podlega Dyrektorowi,

 2. nauczyciel - logopeda zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w czasie i miejscu określonym przez Dyrektora przedszkola,

 3. współpracuje z nauczycielkami poszczególnych grup,

 4. w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów jego praca musi być systematyczna i ciągła,

 5. jako członek Rady Pedagogicznej logopeda ma obowiązek działać w zakresie przewidzianym Statutem przedszkola i Regulaminem Rady Pedagogicznej,

 6. nauczyciel - logopeda ma obowiązek przestrzegać tajemnicy służbowej, jest to informacja niejawna, nie będąca tajemnicą służbową uzyskana w związku z czynnościami służbowymi, której ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes jednostki społecznej i organizacyjnej.

17. Do obowiązków szczegółowych nauczyciela-logopedy należą:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków,

 2. monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci,

 3. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

 4. obserwacja i ocena postępów dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku nauczycielowi prowadzącemu,

 5. współpraca z nauczycielami poszczególnych grup,

 6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

 7. systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji,

 8. dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne wykorzystywanie pomocy już istniejących, przygotowywanie materiałów pomocniczych do pracy z dzieckiem,

 9. uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach współpracy z

różnymi instytucjami,

 1. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dzieckiem.

12) wykonywanie innych poleceń Dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola.

13) przygotowywanie sprawozdań z diagnozy i terapii logopedycznej (za I i II półrocze).

 

§ 3

 

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników administracyjno-obsługowych:

   1. sekretarkę,

   2. intendentów,

   3. kucharki i pomoc kucharek,

   4. pomoce nauczycieli,

   5. woźne oddziałowe,

   6. palaczy na sezon zimowy.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola otrzymują zakresy czynności i zadań, które są zobowiązani wykonywać.

3. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci na terenie przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE§ 11. Do podstawowych obowiązków rodziców/prawnych opiekunów należy:

 1. przestrzeganie niniejszego Statutu,

 2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Oddziałowych Rad Rodziców,

 4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez nich upoważnioną osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,

 5. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 6. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

 7. zgłaszanie nieobecności dziecka telefonicznie lub osobiście poprzedniego dnia,

 8. przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego,

 9. osobiste przekazanie dziecka nauczycielce grupy, nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania wychowania przedszkolnego są zobowiązani:

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,

  2. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola,

  3. informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie (którym dziecko mieszka) o realizacji tego obowiązku,

3. Kontrolowanie spełniania obowiązku, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.

4. Za niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie miesiąca.§ 21. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są wspólnie ze sobą współpracować w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

  1. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale,

  2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod w udzielaniu dziecku pomocy,

  4. wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i pracy przedszkola,

  5. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – Oddziałowe Rady Rodziców.

    

§ 31. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny czy wyróżnienie od dyrektora przedszkola.§ 41. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy edukacyjno- wychowawcze organizowane są w budynkach przynależnych do przedszkola przynajmniej dwa razy w roku szkolnym.

 

§ 51. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem czy nauczycielem,

 3. poprzez ogłoszenia w kąciku dla rodziców,

 4. zajęcia otwarte,

 5. spotkania integrujące rodziców z przedszkolem,

 6. uroczystości przedszkolne,

 7. inne.ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA§ 1

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

2. Na wniosek rodziców – dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie ukończyło 2,5 roku przed dniem 1 września po zasięgnięciu opinii członków Rady Pedagogicznej.

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

4. Dziecko w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, którym mowa w pkt. 4 są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

6. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:

  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

  2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

  3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

  4. poszanowania jego godności osobistej,

  5. opieki i ochrony,

  6. poszanowania własności,

  7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

  8. akceptacji jego osoby.ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 11. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:

 1. nauczycieli,

 2. rodziców,

 3. pracowników administracji i obsługi.

2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzone w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 1. wywieszenie Statutu w budynkach oddziałów przedszkola,

 2. udostępnienie Statutu przez Dyrektora przedszkola,

 3. zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.Traci moc Statut z dnia 28.03.2022 roku.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia: 12.09.2022 roku.

 

 

Data dodania: 2022-09-13 22:36:34
Data edycji: 2022-09-13 23:08:41
Ilość wyświetleń: 1242
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej